top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke behandeling, aanbieding en transactie tussen ons instituut en de cliënt, tenzij er door de partijen op een uitdrukkelijke en schriftelijke manier is afgeweken van deze algemene voorwaarden.


Verplichtingen instituut

Wij staan ervoor in dat de behandelingen die worden uitgevoerd voldoen aan de eisen van goed en zorgvuldig vakmanschap en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap en hygiëne.

Wij stellen de cliënt op de hoogte stellen van de aard en de omvang van de behandeling, de te verwachte resultaten en eventuele risico’s van de behandeling. 

Wij zullen de cliënt zoveel als redelijkerwijs mogelijk is informeren over de financiële gevolgen van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

Wij vragen aan de cliënt om ons de juiste informatie te verstrekken die nodig is om de behandeling naar behoren uit te kunnen voeren.


Verplichtingen cliënt

De cliënt dient alle gegevens aan ons te verstrekken, die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor het goed uitvoeren van de behandeling .

De cliënt dient voorafgaande aan de behandeling ons op de hoogte te brengen van eventuele specifieke wensen, allergieën en ziekten.


Wij behandelen NIET bij:

Koorts / koortslip

Griep / COVID-19

Besmettelijke (huid)ziekte(n)


Prijzen en betaling

Het instituut vermeldt de prijzen van alle behandelingen en producten zichtbaar op de website en op overzichtlijsten in de praktijk.

De prijzen alsook de behandelingen op de website kunnen ten alle tijden aangepast worden, we stellen je hier steeds van op de hoogte.

De vermelde prijzen zijn inclusief btw.

Aanbiedingen zijn geldig gedurende de vermelde looptijd en/of voor zolang de voorraad strekt.

De cliënt dient direct na de behandeling de betaling van de behandeling en de aankoop van eventuele producten contant te voldoen. Onder contante betaling valt ook het bijschrijven van het verschuldigde bedrag op onze rekening op het tijdstip van de aankoop via een erkende vorm van elektronisch betalen. Je kan bij ons betalen met contant geld, Bancontact en via de Bancontact-applicatie op jouw smartphone.

Parking

Parkeren is gratis aan ons instituut.

Annuleringsvoorwaarden 

De cliënt dient bij verhindering de afspraak zo spoedig mogelijk te annuleren, maar in ieder geval 24 uur voorafgaande aan de afspraak.

Bij een annulatie minder dan 24 uur voorafgaande aan de afspraak of een no-show mag Addicted 2 Beauty het volledige bedrag aanrekenen voor de afgesproken behandeling.

Wanneer de cliënt 5 min minuten te laat komt, zal de behandeling worden ingekort met de verloren tijd.

Vanaf 15 min te laat komen, mag het instituut de afspraak annuleren en toch het volledige bedrag voor de afgesproken behandeling bij de klant in rekening brengen.

In geval van overmacht hoeven beide partijen zich niet aan de verplichtingen in artikel 5.1, 5.2, 5.3 en 5.4 te houden. Overmacht bestaat uit datgene wat de wet hierover zegt.

Garantievoorwaarden

Al onze behandelingen en producten werden voor jullie getest. Uiteraard bestaan er geen wonderen en kunnen bepaalde behandelingen bij persoon A meer resultaat geven dan bij persoon B, dit naar persoonlijke conditie, erfelijkheid, gezondheid,…

Wij bieden de cliënt 7 dagen garantie op de behandeling en/of producten.

Hier geldt niet dat er een terugbetaling van de behandeling of producten kan geëist worden. In samenspraak met de cliënt gaan we op zoek naar een gepaste oplossing. 

De garantie vervalt, wanneer:

De cliënt andere thuisproducten heeft gebruikt dan de door ons geadviseerde producten.

De cliënt het advies over de nazorg zoals beschreven in ons intakeformulier van de behandeling niet heeft opgevolgd.

De cliënt de producten niet volgens het advies van het schoonheidssalon heeft gebruikt of icm andere producten.

De cliënt de aanbevolen producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.​

Klachtenafhandeling

Heeft de cliënt een klacht over de behandeling of een product, dan dient deze zo spoedig mogelijk, maar binnen 5 werkdagen na ontdekking, schriftelijk bij ons gemeld te worden.

Wij zullen binnen 3 werkdagen een passend antwoord geven op de klacht.

Is een klacht gegrond, dan voeren wij de behandeling opnieuw uit, zoals overeengekomen werd.

Producten die reeds geopend en/of gebruikt zijn kunnen wij niet terugnemen wegens hygiënische redenen.


Beschadiging & diefstal

Wanneer de cliënt meubilair, apparatuur of producten in ons instituut beschadigt, dan hebben wij het recht om een schadevergoeding van de klant te eisen.

Diefstal wordt meteen en altijd direct bij de politie gemeld.

Gedragscode
De cliënt dient zich in het schoonheidssalon te gedragen volgens de algemeen aanvaardbare normen. Wanneer de cliënt ook na meerdere waarschuwingen ongehoord bedrag blijft vertonen, hebben wij het recht om de cliënt zonder opgaaf van reden de toegang tot het instituut te weigeren.


Recht

Op elke overeenkomst tussen Addicted 2 Beauty en de cliënt is het Belgische recht van toepassing. De versie die van toepassing is, is steeds de laatst gedeponeerde versie of de versie die van kracht was tijdens het tot stand komen van de overeenkomst.

bottom of page