top of page

PRIVACYBELEID

Privacyverklaring

Wij vinden jouw privacy belangrijk! Binnen Addicted 2 Beauty gaan we dan ook op een veilige en confidentiële wijze om met de persoonsgegevens die we van onze klanten ontvangen. Deze Privacy Policy omschrijft welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, op welke basis wij deze verwerken en waarom we deze verwerken. Tot slot informeren wij jou over de beveiligingsmaatregelen die wij nemen teneinde jouw persoonsgegevens te beschermen.

Wie contacteren in geval van vragen?

Katrien Peeters – Schoonheidsinstituut Addicted 2 Beauty, met maatschappelijke zetel te 2580 Putte en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0871.392.768, is de Verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Addicted 2 Beauty verklaart dat zij als Verantwoordelijke voor de Verwerking de Belgische privacywetgeving naleeft, evenals de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming vanaf haar inwerkingtreding.

Wat zijn persoonsgegevens?

De Verordening Algemene Gegevensbescherming definieert een persoonsgegeven als volgt:
alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon

Indien deze Privacy Policy naar persoonsgegevens verwijst, wordt verwezen naar deze definitie uit de Verordening.
Er worden geen bijzondere categorieën van persoonsgegevens verwerkt. Onder verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens wordt verstaan:
Verwerking van persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Wij verzamelen en gebruiken verschillende persoonsgegevens van onze klanten. Het gaat over de volgende persoonsgegevens:

Behandelplannen, huidanalyse fiches en notities gemaakt tijdens de telefonische gesprekken;

Persoonsgegevens zoals: jouw naam en voornaam, jouw telefoonnummer, jouw e-mailadres, jouw adres, jouw geboortedatum, jouw geslacht;​

Waarom worden deze persoonsgegevens verwerkt en welke is de rechtsgrond voor de verwerking?

Jouw behandelplan of huidanalysefiche heeft als doel een goede opvolging van de toegepaste behandelingen en de beoordelen of deze effectief zijn en hoe we u nog beter kunnen helpen in de toekomst. Persoonsgegevens worden bijgehouden met het oog op het contacteren van de klant in verband met het eventueel verzetten van afspraken of om klanten op hoogte te brengen van nieuwe acties of behandelingen. Indien je bij ons klant bent of wordt, vragen we jou enerzijds toestemming voor het bijhouden van de documenten met betrekking op behandelplannen en analyse fiches en anderzijds vragen we ook om bevestiging om je te mogen informeren via onze nieuwsbrief. Je kan dus zelf kiezen of je deze zal ontvangen of niet. Indien je je achteraf bedenkt kan je jezelf te allen tijde altijd uitschrijven. Deze gegevens worden voor geen enkel ander doel gebruik en worden nooit met derden gedeeld.

Duur van de verwerking

Jouw persoonsgegevens zullen in elk geval na een termijn van 3 jaar na het laatste kwalitatieve contact uit onze systemen worden verwijderd. Wanneer je voor deze termijn uitdrukkelijke toestemming geeft jouw gegevens te verwerken, wordt de periode met 3 jaar verlengd. Het kwalitatieve contact wordt omschreven als elk inhoudelijk contact in het kader van een behandeling of afspraak. Wij vragen je voor het verstrijken van de 3-jarige termijn om jouw uitdrukkelijke toestemming.

Jouw persoonsgegevens worden in ieder geval bijgehouden conform de specifieke wetgeving, alsook verjaringstermijnen die ons verplichten jouw persoonsgegevens langer bij te houden.

Wat zijn jouw rechten als klant?

RECHT OP TOEGANG EN INZAGE

Je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van jouw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van jouw persoonsgegevens maken. Dit recht is echter niet onbeperkt.

RECHT OP VERBETERING, VERWIJDERING EN BEPERKING

Je bent vrij om jouw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan ons. Daarnaast heb je steeds het recht om ons te verzoeken jouw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen.
Je kunt geen verwijdering van uw persoonsgegevens vragen ingeval Addicted 2 Beauty gegronde redenen heeft om je gegevens nog bij te houden. Dit is bijvoorbeeld het geval in contractuele verplichtingen om de doeleinden van de verwerking te realiseren. Je mag eveneens vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken.

RECHT VAN VERZET

Je beschikt over een recht van verzet tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

RECHT VAN GEGEVENSOVERDRACHT

Je beschikt over het recht om jouw persoonsgegevens die je ons aanreikte in gestructureerde, gangbare en leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

RECHT VAN INTREKKING VAN DE TOESTEMMING

Voor zover de verwerking gebaseerd is op jouw voorafgaande toestemming, beschik je over het recht om die toestemming in te trekken.
Ingeval je jouw toestemming intrekt zal Addicted 2 Beauty geen enkel gegeven meer bijhouden en wordt alles gewist met betrekking tot jouw persoonsgevens.

AUTOMATISCHE BESLISSINGEN EN PROFILING

De verwerking van jouw persoonsgegevens omvat geen profiling en je zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

UITOEFENING VAN UW RECHTEN

Je kunt jouw rechten uitoefenen door contact op te nemen via het contactforumlier op deze website

KLACHTEN

Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: commission@privacycommission.be.

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.
Indien je schade zou lijden als gevolg van de verwerking van jouw persoonsgegevens, kan je een vordering tot schadevergoeding instellen.

Cookies

Om de dienstverlening te optimaliseren kan de verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens van de betrokkene verder aanvullen met de data die kan afgeleid worden uit de cookies ten gevolge van het gebruik door de betrokkene van de websites, online tools, apps en e-mails van de verwerkingsverantwoordelijke.

Cookies kunnen zowel door de verwerkingsverantwoordelijke als andere partijen geplaatst worden. Wanneer de verwerkingsverantwoordelijke derden op zijn websites, online tools, apps en e-mails  toelaat cookies te plaatsen, dan moeten deze partijen contractueel een veilige verbinding garanderen waarover de gegevens worden uitgewisseld.

Met “cookies” worden ook meta-bestanden bedoeld. Dit zijn soortgelijke technologieën zoals onder meer flash cookies, device fingerprint, html5 local storage en javascripts.

Indien de betrokkene dit verkiest, kan deze de cookies afwijzen bij zijn eerste bezoek, of kan deze zich afmelden van bepaalde cookies via optout.networkadvertising.org. Verder kan de betrokkene op elk moment via de instellingen van zijn browser (meestal onder "Help" of "Internetopties") alle geïnstalleerde cookies uitschakelen of verwijderen van zijn computer of mobiel eindtoestel. Elk type browser heeft zijn eigen manier van het beheren van cookies. De informatie kan de betrokkene vinden op de website van de browser die wordt gebruikt. De betrokkene dient er rekening mee te houden dat het veranderen van de instellingen ervoor kan zorgen dat websites, online tools, apps en e-mails van de verwerkingsverantwoordelijke en andere websites niet goed meer werken.

Doorgifte aan derden

Addicted 2 Beauty zal jouw persoonsgegevens nooit doorgeven aan derden zonder jouw expliciete toestemming.

Jouw persoonsgegevens zullen niet verkocht, noch verhuurd, verdeeld of anderszins commercieel ter beschikking gesteld worden aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met jouw voorafgaande toestemming.

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat wij jouw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moeten onthullen.

Veiligheid en vertrouwelijkheid

Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de toegang door onbevoegden of de kennisgeving per vergissing aan derden van verzamelde persoonsgegevens te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

Deze privacyverklaring zal worden gewijzigd bij een verandering in de betreffende wetgeving.

Laatst gewijzigd op: 20 oktober 2020

bottom of page